Остоженка уже общественное пространство

Остоженка уже общественное пространство

http://www.archvestnik.ru/ru/magazine/av-2-101-2008/ostozhenka-uzhe-obshchestvennoe-prostranstvo